پارادايم چيست؟ what is Paradigm? - يکشنبه 15 دی 1392
استراتژی چیست؟ -8 - شنبه 4 آذر 1391
استراتژی چیست؟ -7 - شنبه 4 آذر 1391
استراتژی چیست؟ -6 - شنبه 4 آذر 1391
استراتژی چیست ؟-5 - شنبه 4 آذر 1391
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - شنبه 4 آذر 1391
فراز و نشیب در تعریف استراتژی (بررسی تطبیقی) - شنبه 4 آذر 1391
تعریف استراتژی-4: - شنبه 4 آذر 1391
استراتژي چيست؟)3( - شنبه 4 آذر 1391
مدیریت استراتژیک - شنبه 4 آذر 1391
ادامه تعریف استراتژی: - شنبه 4 آذر 1391
تفاوت استراتژی و تاکتیک: - شنبه 4 آذر 1391
تاکتیک : - شنبه 4 آذر 1391
Policy) ( سیاست (خط مشی ) - شنبه 4 آذر 1391
( Objectives )اهداف - شنبه 4 آذر 1391
( Mission)ماموریت ، رسالت - شنبه 4 آذر 1391
:(Vision) چشم انداز یا دور نما - شنبه 4 آذر 1391
استراتژی چیست؟ ( تعریف استراتژی) - شنبه 4 آذر 1391
صفحه قبل 1 صفحه بعد